Zasady Rekrutacji

Zasady rekrutacji zawarte są w Statucie Przedszkola w § 35.


Tu znajduje się Statut Przedszkola
Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2015/2016 Szanowni Państwo ! Nabór do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2015/2016 prowadzony będzie w formie elektronicznej dostępny na stronie www pod adresem www.eped.pl . W elektronicznej rekrutacji do przedszkoli udział biorą dzieci w wieku od 3 do 5 lat (urodzone w roku 2012, 2011, 2010). Elektroniczny system wspomoże Państwa w całym procesie rekrutacji – od wyboru przedszkola, poprzez wypełnienie wniosku aż do uzyskania końcowych wyników rekrutacji. W celu zapisu dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek o przyjęcie dziecka znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: www.eped.pl. Dzieci 2,5 letnie (urodzone w styczniu i lutym 2013 r.) będą rekrutowane w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez dyrektorów przedszkoli, poza rekrutacją elektroniczną, od dnia 1 września 2015 r. Wnioski o przyjęcie dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach integracyjnych i specjalnym rodzice składają w wersji papierowej. Wnioski te nie biorą udziału w systemie rekrutacji elektronicznej. UWAGA! Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym, np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu mogą złożyć podanie w sposób tradycyjny (pobrać druk w placówce, wypełnić i złożyć osobiście w przedszkolu). ZASADY REKRUTACJI 1. Do przedszkoli rekrutowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat (urodzone w roku 2012, 2011, 2010). 2. Rekrutacja do przedszkoli jest prowadzona na wolne miejsca uzyskane po złożeniu przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”. 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka. 4. Rodzice/opiekunowie zapisując dziecko, mają prawo wskazać maksymalnie trzy publiczne przedszkola, w preferowanej przez siebie kolejności. 5. W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie nie wpiszą przedszkola drugiego i trzeciego wyboru (preferencji), a dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola, które zostało wskazane jako pierwsze na liście preferencji (wyborów) we „Wniosku o przyjęcie do przedszkola”, zostanie ono umieszczone na liście rezerwowej - dzieci oczekujących na przyjęcie do tego przedszkola. 6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. 7. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru. 8. O przyjęciu dziecka do przedszkola NIE decyduje kolejność zgłoszeń!!! 9. Rekrutacja do przedszkoli odbywa się w dwóch postępowaniach: - postępowanie I - dla mieszkańców Gminy Miasta Elbląg - postępowanie II przeprowadzane tylko w przypadku wolnych miejsc uzyskanych po postępowaniu I - dla mieszkańców spoza Gminy Miasto Elbląg. 10. Każde z postępowań rekrutacyjnych ma dwa etapy. 11. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są niżej wymienione kryteria określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.): 1. wielodzietność rodziny kandydata; 2. niepełnosprawność kandydata; 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria te mają jednakową wartość. 12. W przypadku równorzędnym wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub w przypadku posiadania nadal wolnych miejsc przeprowadza się drugi etap postępowania. 13. Na drugim etapie postępowania pod uwagę brane są niżej wymienione kryteria i ich wartości punktowe ustalone w Uchwale NR V/33/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 lutego 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r. poz. 851): 1. kandydat, którego oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący kandydata, pracują lub uczą się/studiują w systemie dziennym (15 pkt), 2. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola, bądź ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola, lub którego rodzeństwo korzysta z opieki w żłobku, bądź jest uczniem szkoły, w której funkcjonuje jednostka wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do której ubiega się kandydat (12 pkt), 3. kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź wsparciem asystenta rodziny (9 pkt), 4. kandydat, bądź krewny lub opiekun wspomagający rodziców w sprawowaniu nad nim opieki mieszka w obwodzie szkoły, w obrębie którego siedzibę ma wybrane przez rodziców przedszkole (4 pkt), 5. kandydat, którego rodzice mają potrzebę zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Radę Miejską w Elblągu odrębną uchwałą (3 pkt), 6. kandydat ze stwierdzoną alergią pokarmową/dietą zdrowotną (kryterium dotyczy Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 19) (3 pkt). 14. Spełnianie przez kandydata kryteriów jest potwierdzane przez złożenie dokumentów i oświadczeń wskazanych we „Wniosku o przyjęcie do przedszkola”. 15. Zakończeniem procesu rekrutacji i ostatecznym zapisaniem dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy o świadczeniu usług z przedszkolem, do którego dziecko zostało przyjęte. Nie podpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu 16. Kandydaci zamieszkali poza Gminą Miasto Elbląg mogą być przyjęci do publicznego przedszkola w rekrutacji uzupełniającej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje miejsca wolnymi. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Miasta Elbląg przeprowadza się postępowania rekrutacyjne stosując takie same kryteria, jak w przypadku kandydatów będących mieszkańcami Gminy Miasta Elbląg. 17. Terminarz rekrutacji 16 - 19 marzec 2015 r. składanie do dyrektora „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” wypełnionej i wydrukowanej w systemie eped (w szczególnych przypadkach tradycyjnie w przedszkolu), 20 marca 2015 r. godz. 14.00 podanie liczby wolnych miejsc w przedszkolu; 23 marca – 10 kwietnia 2015 r. wypełnianie na stronie www.eped.pl „Wniosku przyjęcia do przedszkola” (w szczególnych przypadkach tradycyjnie w przedszkolu) i składanie ich wydruków wraz z kompletem załączników w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru; potwierdzenie złożenia wniosku przez dyrektora przedszkola; 14 – 15 kwietnia prace komisji kwalifikacyjnej; 15 kwietnia 2015 r. godz. 14.00 wywieszenie w siedzibie przedszkola listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (sprawdzenie w systemie EPED); 16 - 22 kwietnia 2015 r. składanie „Potwierdzanie woli przyjęcia kandydata do przedszkola” wypełnionego i wydrukowanego w systemie eped oraz uzupełnienie brakujących dokumentów (w szczególnych przypadkach tradycyjnie w przedszkolu), 23 – 24 kwietnia 2015 r. praca komisji kwalifikacyjnej; 24 kwietnia 2015 r. godz. 14.00 wywieszenie w siedzibie przedszkola listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informacji o ewentualnych wolnych miejsca w przedszkolu (sprawdzenie w systemie EPED); 27 kwietnia - 8 maja 2015 r. podpisywanie umów z przedszkolem do którego dziecko zostało przyjęte. Nie podpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu. Postępowanie uzupełniające: 18 maja 2015 r. - postępowania uzupełniające przeprowadzane przez dyrektora przedszkola: 19 maja 2015 r. godz. 14:00 - wywieszenie w siedzibie przedszkola listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (sprawdzenie w systemie EPED); 20 – 25 maja 2015 r. - składanie „Potwierdzanie woli przyjęcia kandydata do przedszkola” wypełnionego i wydrukowanego w systemie eped (w szczególnych przypadkach tradycyjnie w przedszkolu)oraz uzupełnienie brakujących dokumentów, 26 maja 2015 r. - czynności dyrektora w zakresie rekrutacji uzupełniającej 27 maja 2015 r. godz. 14:00 - wywieszenie w siedzibie przedszkola listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informacji o ewentualnych wolnych miejsca w przedszkolu (sprawdzenie w systemie EPED); 28 maja – 3 czerwca 2015 r. - podpisywanie umów z przedszkolem do którego dziecko zostało przyjęte w wyniku rekrutacji uzupełniającej. Nie podpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkola. 18. Postępowanie odwoławcze: do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - składanie wniosków do przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia, do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia - przygotowanie i wydanie przez przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia - złożenie do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia, do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej - rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia, na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do Sądy Administracyjnego. 19. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola. Szczegółowe informację znajdują się na www.eped.pl
Wygenerowano w sekund: 0.04
4,513,513 unikalne wizyty