Polityka Cookie's

Przedszkole Nr 15 w Elblągu


Przedszkole promujące zdrowie, dążące do kształcenia absolwenta kreatywnego i otwartego.

Get Adobe Flash player

Klauzura informacyjna RODO
dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oraz na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) informuję, że:

Tożsamość administratora          

Administratorem Państwa  danych osobowych oraz danych Państwa dzieci  jest Przedszkole nr 15 z siedzibą w Elblągu  przy ul. Starowiejskiej 24 82-300 Elbląg, reprezentowane przez Dyrektora Małgorzatę Kalkowską

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – dyrektorem przedszkola – można skontaktować się przez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Maria Drezner. Z IOD mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych Państwa lub danych dziecka.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia  27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych – zadań statutowych placówki: dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych  określonych w Ustawie Prawo Oświatowe  z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000) oraz w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), a w zakresie
w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych       

Państwa dane osobowe i dane osobowe dzieci mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa np. System Informacji Oświatowej.

Państwa dane osobowe i dane osobowe dzieci mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz przedszkola usługi informatyczne – dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

Odbiorcą Państwa danych i danych dzieci są osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności wiążących się z koniecznością przetwarzania danych.

 Odbiorcami danych osobowych Państwa oraz danych dziecka będą:

  • Urząd Miejski w Elblągu,
  • Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty,
  • towarzystwa ubezpieczeniowe,
  • podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi,
  • operatorzy pocztowi i kurierzy,
  • banki w zakresie realizacji płatności,
  • podmioty świadczące na rzecz przedszkola usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na przedszkole przez przepisy prawa (np. EPED
    w zakresie rekrutacji).

Państwa dane osobowe i dane dzieci mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym.

Administrator nie przekazuje, ani nie zamierza przekazywać posiadanych danych osobowych Państwa i danych dzieci do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowych.

Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas, niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.

Po zakończeniu przetwarzania, dane osobowe, nie będą przetwarzane w innym celu, niż pierwotny cel przetwarzania.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji dziecka w Przedszkolu nr 15 w Elblągu oraz archiwizowane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Prawo do ograniczenia przetwarzania i prawa podmiotów danych

Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.    

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa (realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych) jest obowiązkowe, natomiast danych fakultatywnych (podejmowanie akcji edukacyjnych, promocja osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola) jest dobrowolne.

Dyrektor  Przedszkola nr 15 Małgorzata Kalkowska

RODO: Klauzula

 

Copyright © 2023 Przedszkole Nr 15 w Elblągu  Rights Reserved.